Groddjur

Vi inventerar samtliga svenska groddjur och deras livsmiljö. Utöver inventeringar utför vi utredningar i samband med exploateringsärenden som berör t ex större vattensalamander. Vi tar även fram förslag på konstruktion och anläggning av faunapassager och skyddsbarriärer. Sedan 2008 har vi uppdraget som samordnare av åtgärder för hänsynskrävande groddjur för Länsstyrelsen i Skåne vilket bl a omfattar rådgivningar, inventeringar och bevarandearbete.

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

groda2 groda1

Ex. på projekt/rapporter:
• Genomför delar av den nationella biogeografiska uppföljningen av groddjur.
• Tagit fram faktamaterialet till faunaväkteriet om groddjur med appen ”Grodguiden” (kan hämtas till både Android och iPhone).
• Huvudansvariga för att skriva den beviljade LIFE-ansökan som syftar till att gynna hotade groddjur i Skåne Danmark och Tyskland. ”EU-projektet Semi-Aquatic Life 2016-2020”.
• Inventering av större vattensalamander i Rydebäck och Magnihill.
• Redovisning av uppdraget inom Biogeografisk uppföljning av grod- och kräldjur samt blodigel.
• Författande av Länsstyrelsens bok ”Grodor ur ett Skånskt perspektiv”.
• Forskningsresultat och slutsatser för bevarandearbetet med hotade amfibier- En litteraturgenomgång.
• Gett rekommendationer för bevarande av groddjur på flertalet golfbanor
• Konflikter mellan vägar och rödlistade groddjur i Skåne.
• Åtgärdsprogram för bevarande av klockgroda (Bombina bombina) 2010-2014.
• Åtgärdsprogram för bevarande av lökgroda (Pelobates fuscus) 2008-2011.
• Utvärdering av anlagda våtmarkers betydelse för spridning av hotade groddjur i Skåne.