Kvalitet

Det är viktigt för oss på Ekoll AB att upprätthålla och stärka bilden av oss som en kompetent och kvalitetsmedveten partner och leverantör. För att säkerställa att levererade tjänster uppfyller specificerade krav har Ekoll AB upprättat ett kvalitetssystem i en struktur enligt ISO 9001. Kvalitetssystemet spänner över hela verksamheten och berör alla aktiviteter som påverkar en tjänsts kvalitet. Vår förmåga att tillgodose våra kunders krav på kvalitet och önskemål i fråga om leveranssäkerhet och kostnad ska prägla hela verksamheten. Det innebär att alla i företaget samt våra underleverantörer måste vara engagerade i kvalitetsprocessen och verka för att ständigt förbättra verksamheten. Detta genom att:
 
• skapa förtroende och förmedla hög kompetens.
• ge service och råd samt att ansvarsfullt leverera de handlingar som krävs för ett vid ett väl utfört arbete.
• upprätta tidplaner och ha resurser så att vi kan efterleva dessa.

 
Inom Ekoll AB utgör kvalitetssäkring en del av det dagliga arbetet. Alla medarbetare följer fortlöpande upp, analyserar och vidtar korrigerande åtgärder i verksamheten så att kundernas kvalitetskrav uppfylls. Resultatet ska presenteras på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
 
I och med vårt nära samarbete med universitet och myndigheter ser vi till att alltid hålla oss uppdaterade med de senaste forskningsrönen och vi har fortlöpande kompetensutveckling. Vi ser till att alltid följa gällande lagar och regler samt de riktlinjer som Naturvårdsverket satt upp för naturvårdsarbetet. Hos oss på Ekoll är Per Nyström av Jordbruksverket godkänd föreståndare för etiska frågor för elfisken och provfisken av fisk.
 
För fullständig information se vår Kvalitetsmanual.

Kvalitet1 Kvalitet2 Kvalitet3