Medarbetare

Marika

Marika Stenberg
Fil Dr i Limnologi och Marinekologi vid Lunds universitet och doktorerade på bottenlevande fiskars födobeteende i sjöar. Arbetar huvudsakligen med utredningar, ansökningar, våtmarksfrågor, groddjur, pedagogik och digital kartredovisning. Erfarenheter av att arbeta inom EU-projekt såsom Life och Fiskerifonden. Har elfiskebehörighet.Har arbetat heltid på Ekoll sedan starten 2006.

 

Telefon: 0704-830 850
E-post: marika.stenberg@ekoll.net
Firmatecknare

Per

Per Nyström
Docent i limnologi och doktorerade på signal- och flodkräftans effekter på damm- och sjöekosystem vid Lunds universitet. Har stor erfarenhet av kräftodling, sjörestaurering, kursledning och även projektledning inom bl. a EU-projekt. Arbetar huvudsakligen med kräftor, groddjur, pedagogik, sjörestaurering, ekosystemtjänster och inventering av fjärilar. Är av Jordbruksverket godkänd föreståndare för etiska frågor för elfisken och provfisken av fisk. Gör statistiska analyser och är även naturfotograf. Har arbetat på Ekoll sedan starten 2006.

 

Telefon: 0704-93 27 86
E-post: per.nystrom@ekoll.net
Firmatecknare

Pia

Pia Hertonsson
Fil Dr i Limnologi och Marinekologi vid Lunds universitet. Doktorerade på bottenfauna och ekosystemtjänster. Arbetar huvudsakligen med utredningar, våtmarksfrågor, fisk, bottenfauna och groddjur, biologisk mångfald, pedagogik samt digital kartredovisning. Har elfiskebehörighet. Är ansvarig för hemsidan. Har arbetat på Ekoll sedan 2010. Arbetar halvtid.

 

Telefon: 0702-238 235
E-post: pia.hertonsson@ekoll.net

Kajsa

Kajsa Åbjörnsson
Fil Dr i limnologi, doktorerade på kemisk kommunikation i akvatiska miljöer vid Lunds Universitet. Ledde sedan forskningsprojekt inom biologisk mångfald och ekosystemfunktioner i sötvattensystem. Utbildad projektledare. Arbetar huvudsakligen med utredningar, provtagning/inventering, bottenfauna, fisk, biologisk mångfald och pedagogiska uppdrag. Har arbetat på Ekoll sedan starten 2006.

 

Telefon: 0707-30 50 89
E-post: kajsa.abjornsson@ekoll.net 

Lars-Goran

Lars-Göran Pärlklint
Utbildad inom fiskevård och fiskeodling. Arbetar bl. a med biotop- och fiskevård i vattendrag och sjöar, vattendragsinventering, elfiske, dykinventering samt provfiske med översiktsnät. Har fått miljöpris för sitt mångåriga fiskevårdsarbete i Himleån, Halland. Är certifierad dykinstruktör.

 

Telefon: 0708-98 47 83
E-post: lars-goran.parlklint@ekoll.net

Susanne

Susanne Gustafsson
Fil Dr i limnologi och Marinekologi vid Lunds universitet och doktorerade på djurplankton och alggifter. Arbetar bl. a. med växt- och djurplanktonanalyser, långtidsutvärderingar av växtplanktondata, algtoxin-analyser samt med våtmarker. Sitter med i SMHI:s expertkommitté för mikroalger.

 

Telefon: 0707-52 20 87
E-post: susanne.gustafsson@ekoll.net

Gertrud

Gertrud Cronberg
Docent i limnologi och doktorerade på växtplankton. Är en av Sveriges ledande systematiker inom plankton och har lång erfarenhet av växt- och djurplanktonanalyser, framförallt i sötvatten men även från Östersjön. Är suppleant i SMHI:s expertkommitté för mikroalger. Är pensionär och arbetar endast vid behov av expertkompetens.

 

Telefon: 040-46 65 38
E-post: ekoll@ekoll.net