Miljö

Ekoll AB ska verka för en bättre miljö i enlighet med Agenda 21 som formulerades vid FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992. Detta sker genom att sträva efter att minimera förbrukningen av energi och råvaror samt utsläpp av föroreningar.

 

Miljöarbetet ska vara en naturlig del av verksamheten och hela tiden förbättras genom att bl a ha en kontinuerlig inhämtning av ny kunskap inom miljöområdet.

 

Miljöarbetet ska ske genom identifiering och kvantifiering av verksamhetens miljöpåverkan, upprättande av konkreta miljömål samt fastställande av handlingsplaner med efterföljande uppföljning. Vårt miljöarbete präglas av ständiga förbättringar där miljöhänsyn är en naturlig och väl integrerad del i alla våra aktiviteter. Verksamhetens konsekvenser för miljön ska uppmärksammas och analyseras med syfte att reducera negativ inverkan. Verksamhetens resultat ska sträva mot att bidra till positiva miljöaspekter i samhället. Vid upphandling av varor och tjänster samt vid val av resandeform ska miljöpåverkan beaktas med prioritet. Miljöbelastning från resor i tjänsten ska minskas kontinuerligt. Miljöaspekter ska beaktas systematiskt vid all upphandling och alla inköp eller inköp.

 

För fullständig information se vår Miljöpolicy.

Miljö1 Miljö2