Övriga tjänster

I vatten såväl som på land utför vi följande:
• litteratursammanställningar
• metodutveckling och -utvärdering
• forskning
• statistiska analyser och skrivande av vetenskapliga artiklar
• skriva olika typer av ansökningar såväl till forskningsråd som till EU
• projektledning och huvudkonsult för större och mindre projekt
• naturvärdesinventering enligt svensk standard (SS 1999000:2014)
• flora- och fjärilsinventeringar
• ekosystemtjänstanalyser
• miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
• kartläggning och digitalisering
• skötselplaner
• föredrag, undervisning, kursutveckling och guidningar

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

Övriga1 Övriga2

Ex. på projekt/rapporter:
• Huvudansvariga för att skriva den beviljade LIFE-ansökan som syftar till att gynna hotade groddjur i Skåne Danmark och Tyskland. ”EU-projektet Semi-Aquatic Life 2016-2020”.
• Förslag till vattenvårdsprogram för Tommarpsåns avrinningsområde – bakgrundsmaterial och åtgärdsförslag.
• Tagit fram tillförlitligt digitalt kartskikt över områden där våtmarker kan återskapas i Simrishamns, Ystad och Tomelilla kommuner.
• Viltstyrningsplan för väg E65 Svedala-Skurup.
• Naturvårdsunderlag till skötselplaner för Kronoskogens naturreservat i Tomelilla.
• Utredning om grumlingseffekter i samband med färjetrafik i Grankullaviken - möjliga effekter på fiskrekrytering.
• Skrivit vetenskapliga artiklar, inklusive statistiska analyser, om kräftor tillsammans med SLU.
• Översiktlig inventering av vatten- samt strandmiljö vid Vikhögs hamn med anledning av planerad utökning av småbåtshamnen.
• Bullervallen i Hyllinge - ekologisk riskbedömning av några ämnen i lakvatten.