Plankton

Ekoll har mycket lång erfarenhet av växt- och djurplanktonanalyser samt forskning. Vi erbjuder växt- och djurplanktonanalyser, långtidsutvärderingar av planktondata, algtoxinanalyser samt akuta bedömningar av vattenprover med avseende på förekomst av potentiellt giftproducerande alger.

 

Vi tar även fram åtgärdsförslag för att minska problem med giftiga algblomningar i sjöar och avrinningsområden.

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

Plankton2 Plankton1

Ex. på projekt/rapporter:
• Härstorpssjön- Omgivning, ekosystemet och kopplingar till algblomningar
• Ledamot i Sveriges mikroalgkommitté 2011-
• Kontrollprogram microcystinprojekt Immeln 2013