Sjöar och våtmarker

Vi arbetar i alla typer av sötvattensmiljöer med undersökningar såsom inventeringar och utredningar men även med projektering och restaureringar. Vårt arbete omfattar allt från vattenkemi, plankton och vattenväxter, till bottenfauna och fisk. Vi utför även statusklassificeringar av sjöar.

 

Ekoll har varit med om att ta fram den nationella metoden för bedömning av biologisk mångfald och andra viktiga ekosystemtjänster i våtmarker. I egenskap av samordnare för hotade groddjur för Länsstyrelsen Skåne och som våtmarksrådgivare inom Greppa näringen arbetar vi med rådgivning och bedömning av förutsättningar för våtmarksrestaurering och nyanläggning. Vi hjälper även till med ansökningar av ekonomiska stöd och fastställer skötselbehov.

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

sjo1

Dytiscuslarv

 

Ex. på projekt/rapporter:
• Utvärdering av tidsserievattendrag och tidsseriesjöar inom regional och nationell övervakning.
• Härstorpssjön i Ronneby- Omgivning, ekosystemet och kopplingar till algblomningar.
• Restaurering av sjön Trummen i Växjö.
• Projektledning för produktionsvåtmarker i Trelleborgs kommun.
• Biomanipulering i Lillesjö - Ett PM för att minska resuspensionen av arsenik.
• Undersökning av Biologisk mångfald i anlagda våtmarker inom Tullstorpsåns ARO.
• Utvärdering av biologisk mångfald i anlagda våtmarker i Skåne.
• Tagit fram tillförlitligt digitalt kartskikt över områden där våtmarker kan återskapas i Simrishamns, Ystad och Tomelilla kommuner.