Vattendrag

I rinnande vatten utför vi bl. a. biotopkarteringar, statusklassningar och inventeringar av fisk, kräftor, bottenfauna och stormusslor. Vi tar även fram restaureringsförslag såsom utrivning av dammar, projektering och anläggning av tvåstegsdiken, faunapassager samt andra biotopvårdande åtgärder.

 

Våra utredningar används som underlag t ex i kommunalt och statligt planeringsarbete samt vid vägbyggen.

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

vattendrag2

vattendrag3

Ex. på projekt/rapporter:
• Utvärdering av tidsserievattendrag och tidsseriesjöar inom regional och nationell övervakning.
• Framtagande av ansökningshandlingar för prövning i Mark- och miljödomstolen gällande utrivning av Okome kvarndamm.
• Biotopkartering av Ståstorpsån år 2013- naturvärden och behov av restaureringsåtgärder.
• Förslag till vattenvårdsprogram för Tommarpsåns avrinningsområde – bakgrundsmaterial och åtgärdsförslag.
• Bottenfaunainventering i Fyleån före restaureringen.
• Uppföljning av fisk och stormusslor i Bråån vid Rolsberga efter ombyggnad av väg E22.
• Förstudie och fiskevårdsplan för lek- och uppväxtplatser för laxfisk i Edenbergaån – nedströms väg 24, Laholms kommun.
• Förstudie och fiskevårdsplan över området nedströms Kulparp i Himleåns huvudfåra.
• Bedömning av vandringshinder för ål i Hallands vattendrag.
• Restaurering Lillån i Kungsbacka kommun.